คลังเก็บป้ายกำกับ: ความสำคัญของกฏหมาย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมาย

๑.ความหมายของกฏหมาย ๑.๑. ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติซึ่งผู้มีอำนาจของประเทศได้บัญญัติขึ้น และบังคับให้ผู้ที่อยู่ในสังกัดของประเทศนั้นปฏิบัติตาม (หลวงจำรูญเนติศาสตร์) ๑.๒. กฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจในรัฐตราขึ้นหรือเกิดจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๔) ๒.ความสำคัญของกฎหมาย ๒.๑. สร้างความเป็นระเบียบแก่สังคมและประเทศชาติ หากทุกคนรู้ถึงสิทธิของตนตามบทบัญญัติของกฏหมายว่ามีมากน้อยเพียงใด และไม่ล่วงล้ำสิทธิผู้อื่น สังคมนั้นก็จะมีแต่ความสงบสุข ๒.๒. ทำให้การบริหารและพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว หากประชาชนรู้ถึงหน้าที่ของตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้วก็จะทำให้การบริหาร และการพัฒนาของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่น หน้าที่ในการเสียภาษีอากร หน้าที่ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒.๓. เป็นหลักในการจัดระเบียบการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชน จะทำให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๓.ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ๑.กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับของรัฐ ข้อความในกฎหมายจะต้องมีลักษณะเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับ อันเป็นข้อความที่มีลักษณะของการบงการหรือบังคับให้ต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ๒.กฎหมายเป็นข้อบังคับของรัฐ ดังนั้นกฎหมายจึงเป็นคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในรัฐ ๓.กฎหมายเป็นข้อบังคับที่กำหนดความประพฤติ ข้อความในกฎหมายจะมีลักษณะเป็นการกำหนดความประพฤติของผู้คน ๔.กฎหมายเป็นข้อบังคับที่ใช้ได้ทั่วไปและตลอดไป เมื่อประกาศใช้กฎหมายใดแล้วกฎหมายนั้นจะมีผลบังคับใช้กับคนทุกคนเป็นการทั่วไป ไม่มีการเฉพาะเจาะจงบุคคลใดเป็นพิเศษหรือยกเว้นให้บุคคลใดเป็นพิเศษ  นอกจากนั้นกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วจะมีผลบังคับใช้ตลอดไป ไม่ใช่นำมาบังคับใช้เฉพาะบางเวลา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมาย | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น